Hvordan kan kommuner enkelt bruke teknologiske løsninger for mer sosial kontakt under Covid-19?

 

Under pandemien har omsorgssektoren fått et større behov for nye løsninger for blant annet sosial kontakt og involvering av pårørende. Når pårørende ikke kan være like tilgjengelig som før, har det blitt desto viktigere at personalet har enkle og gode verktøy for å bli kjent med beboerne, holde kontakten med pårørende og muligheter for å gjennomføre aktiviteter som tar hensyn til smittevern.

 

Tekstboks

Om velferdsteknologi: Bruk av velferdsteknologi åpner flere mulighetsrom. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse. Velferdsteknologi deles inn i tre hovedgrupper: Trygghetsskapende teknologier, mestringsteknologier og utrednings- og behandlingsteknologi. Les mer på KS sine nettsider.

Nye løsninger krever en god og gjennomtenkt implementering.

Å innføre nye løsninger og arbeidsmåter medfører endringer både for den enkelte, for hele tjenesten og arbeidskulturen. Derfor bør dere starte med å kartlegge de faktiske behovene godt og involverer brukerne i denne prosessen. De må også være bevisste på omfanget og rammene for å gå i gang med ny teknologi. 

Etter flere års erfaring som leverandør har vi sammen med våre brukere utviklet en konkret og god implementeringsmodell. Vi mener nøkkelen til suksess ligger i at kommunen og tjenestene selv tar ansvar for prosessen og bruker oss som leverandør til råd og veiledning.

 

Eksempel på digital oppstart: Bjørnafjorden kommune

I fjor høst startet Bjørnafjorden kommune å bruke MinMemoria for hjemmeboende og de er godt i gang med å implementere løsningen i flere av sine tjenester. 

Sara Rasmussen, konsulent for velferdsteknologi i Bjørnafjorden kommune, trekker frem god opplæring som helt avgjørende.

— Vi tror den største suksessfaktoren for en god implementering ligger i god opplæring av ansatte. Vi ser det tydelig på alle som deltok under MinMemoria-opplæringen tidlig i høst. De mestrer det svært godt, forteller Rasmussen.

På grunn av Covid-19 ble opplæring for ansatte i Bjørnafjorden kommune gjennomført digitalt. Dette synes Rasmussen fungerte godt.

— Samarbeidet og opplæringen med MinMemoria har vært enkel og grei fra begynnelsen til der vi er i dag. Opplæringen var veldig bra og det fungerte godt å ha den digitalt, avslutter Rasmussen.

Hele intervjuet med Bjørnafjorden kommune kan du lese her.

 

En vellykket implementering er 20% teknologi 80% organisasjon

NOU 2011-11 “innovasjon i omsorg” viser til at en vellykket implementering av velferdsteknologi avhenger 20% av teknologi og 80% av organisering. 

I Helsedirektoratet sin fagrapport om implementering av velferdsteknologi beskriver de en det slik: Vellykket implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er ikke et spørsmål om kun teknologiske løsninger, men i langt større grad hvordan teknologien innarbeides som verktøy i tjenestenes oppgaveløsning og at organisasjonen bygges rundt velferdsteknologiske verktøy. Dette betinger vellykket tjenesteinnovasjon. 

Dette viser at det er helt avgjørende med en god forankring i ledelsen og et bevisst fokus på rolleavklaring, involvering og opplæring av alle involverte personer. Det viser også hvor viktig kompetanse og samarbeid er, og at alle har god forståelse for målet med å ta i bruk nye løsninger.

En god dialog og erfaringsutveksling på tvers av kommuner og tjenester kan også være svært nyttig. Kanskje har andre gjort noen smarte valg som kan kopieres, eller gjort feil man kan unngå. Et tett samarbeid kan føre til økt innsikt, forståelse og kompetanse. Implementeringsprosessen bør likevel tilpasses den enkelte tjeneste, med utgangspunkt i deres behov og forutsetninger.

 

Mindre tidkrevende og mer fleksibelt med digital implementering

Pandemien har medført at vi må tenke nytt rundt hvordan implementeringen skal gjennomføres. Det vi har erfart så langt er at kommunene og befolkningen har i løpet av 2020 blitt godt vant til å bruke digitale møteplasser. Dette gir oss et stort mulighetsrom til å kunne gjennomføre ordinær implementering og opplæring digitalt, både for ansatte og pårørende.

Vi har også erfart større fleksibilitet til å kunne tilpasse implementeringen til den enkelte kommune og følge dem tett opp, uten at det blir mer tidkrevende for noen av partene. 

 

De 6 viktigste punktene for å sikre en god implementering av velferdsteknologi er:

  • Konkretisere behov, mål og hensikt for bruk av nye løsninger
  • God forankring i ledelsen 
  • Rolleavklaring og utvelgelse av superbrukere
  • Utarbeide interne rutiner og prosedyrer 
  • God opplæring og informasjon til alle involverte
  • Evaluering og dokumentasjon av gevinster

 

Les mer om implementering av velferdsteknologi i Helsedirketoratet sin Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

 

 

 

Av Marthe Tverbakk Tjærandsen, ergoterapeut og salgs- og kommunikasjonsansvarlig MinMemoria.

Publisert 22.01.2021 kl. 09:54

 


 

Vil du har mer informasjon om Memoria til din omsorgstjeneste? Ta kontakt med oss for en prat eller en demo, eller trykk her for å be om et uforpliktende tilbud.

 

Les brukerhistorier fra våre kunder her