Brukervilkår

Disse brukervilkårene regulerer bruken din av Memoria (”Tjenesten”). Ved å bruke Tjenesten aksepterer du disse vilkårene.

For informasjon om personvern: se vår personvernerklæring, som utgjør en integrert del av brukervilkårene.

 

1. Memoria

Memoria er et verktøy for omsorg og kommunikasjon, med personens livshistorie i fokus.

Memoria styres som regel av pårørende, som deler bilder, minner og relasjoner fra sin kjære sin livshistorie. De kan også kommunisere med andre som gis tilgang til Memoriaprofilen, for eksempel andre pårørende eller helsepersonell.

Leverandør av Tjenesten er MinMemoria AS (”MinMemoria”).

 

2. Generelt om Tjenesten

Tjenesten tilbys via internett, og er optimalisert for bruk på PC (web-app) og nettbrett (mobil-app).

For å opprette eller redigere Memoriaprofil brukes Memoria web-app. Innlogging kan gjøres fra www.minmemoria.no. Mobilappen til nettbrett og mobil er en visningsapp, og kan brukes uten fare for at noe blir slettet eller endret ved et uhell. I mobilappen kan du se Memoriaprofilen, skrive meldinger og merke favorittbilder, men annen redigering gjøres i web-appen. Mobilappen er tilgjengelig for nedlastning på Apples App Store og Google Play.

Brukere er selv ansvarlige for at innhold som lastes opp gjøres med samtykke fra de personer som opplysningene handler om.

 

3. Abonnement, prøveperiode, fakturering og oppsigelse

3.1 Abonnement/lisens

En Memoriaprofil kan dekkes gjennom privat abonnement, eller ved at tilknyttet omsorgstjeneste har kjøpt lisenser. En Memoriaprofil krever kun ett abonnement eller én lisens, uavhengig av hvor mange brukerkontoer som er tilknyttet Memoriaprofilen, eller hvor mye innhold som deles.

Brukeren som oppretter Memoriaprofil blir automatisk Memoriaprofilens administrator, og dermed kontaktperson for eventuelt privat abonnement.

 

 

3.2 Prøvetid, betaling og fakturering (gjelder kun private abonnenter – ikke omsorgstjeneste med lisens)

Prøvetid

Memoriaprofilen har gratis prøvetid på en kalendermåned (dato til dato) fra den opprettes, med mindre annet er avtalt eller spesifisert. Det er ingen forpliktelser i prøveperioden, og ingen påkrevd registrering av betalingsinformasjon.

Abonnement

Dersom administrator ønsker å beholde Memoriaprofilen etter endt prøvetid kan det opprettes månedsabonnement, eller årsabonnement.

Månedsabonnement: 149 kr. per måned

Årsabonnement: 1 499 kr. for 12 måneder

MinMemoria vil sende påminnelse til administrator før prøvetiden utløper. Det er administrator som oppretter abonnement og mottar faktura, med mindre noe annet er avtalt eller spesifisert.

Betalingsmåte

MinMemoria sender faktura til administrator via e-post ved endt prøveperiode og ved ny abonnementsperiode, enten månedlig eller årlig etter valgt abonnementstype.

Faktureringsperiode

Memoriaprofilen faktureres første måned etter utløpt prøveperiode, og deretter månedlig for månedsabonnement, eller årlig for årsabonnement. MinMemoria forbeholder seg retten til å endre fakturadato eller forfallsdato dersom det er hensiktsmessig.

Prisendringer

Ved eventuelle prisendringer vil brukere på forhånd bli varslet. Prisendringer vil varsles i så god tid at det er mulig å si opp Tjenesten før prisendringen trer i kraft.

 

3.3 Oppsigelse og sletting av profil

Abonnementer som sies opp før neste belastningsdato vil ikke bli belastet for påfølgende periode. Abonnementet sies opp ved at administrator sletter Memoriaprofilen.

 

4. Bruk av Tjenesten – plikter, rettigheter og eierskap

4.1 Bruk av Tjenesten

Brukeren er selv ansvarlig for hvordan Tjenesten benyttes. Bruk av Tjenesten som ikke er i henhold til brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Tjenesten.

4.2 Samtykke

Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen, før det legges inn i en Memoriaprofil. Dersom du ikke har innhentet slikt samtykke kan du gjerne bruke vår mal. Samtykke kan også innhentes muntlig.

Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

4.3 Eierskap og bruksrett til innhold i Memoria

All informasjon og bilder som lastes opp i en Memoriaprofil eies av brukeren som har lagt dette inn. Ved å dele bilder og annen informasjon aksepterer brukeren at alle som har tilgang til den Memoriaprofilen får tilgang og bruksrett til materialet.

Alle andre immaterielle rettigheter og innhold som for øvrig blir vist igjennom Tjenesten eies av MinMemoria. Brukeren har ingen andre rettigheter enn å bruke Tjenesten.

4.4 Ikke-medisinsk innhold

Pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenester som bistår i bruken av Tjenesten skal ikke legge inn medisinsk informasjon eller helseopplysninger.

4.5 Sletting av data

Brukere kan selv slette egne data gjennom å logge inn i web-appen.

4.6 Taushetsplikt

Partene skal bevare taushetsplikt overfor utenforstående om hvem som bruker Tjenesten, samt innholdet som legges inn av, eller på vegne av personer, deres pårørende eller andre brukere.

Privat informasjon, herunder bilder, skal ikke deles med andre uten at dette er avtalt eller gitt samtykke til av personen informasjonen omhandler.

 

5. Tjenestens leveranse

5.1 Overordnet om Tjenesten

MinMemoria har ansvar for forvaltning, drift og videreutvikling av Tjenesten.

5.2 Informasjon til og kontakt med brukere av Tjenesten

MinMemoria vil kontakte brukere av Tjenesten via e-post ved for eksempel informasjon om nye oppdateringer, endring av vilkår, undersøkelser mv.

5.3 Endringer

MinMemoria AS har som eier av Tjenesten rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser til et annet rettssubjekt (for eksempel ved endring av selskapsform, oppkjøp av bedrift etc.) som tilbyr Tjenesten eller tilsvarende tjeneste, forutsatt at det er kontinuitet overfor brukere.

5.4 Sikkerhet

MinMemoria AS har som eier av Tjenesten ansvar for at innholdet er sikret forsvarlig. Alle data lagres og forvaltes i henhold til gjeldende norske regler og forskrifter.

 

6. Personvern

MinMemoria omfatter innhenting, lagring og behandling av personopplysninger, og er følgelig betinget av et behandlingsgrunnlag. Gjennomføring av denne avtalen er behandlingsgrunnlaget i tråd med personvernforordningen artikkel 6 bokstav b.

For ytterligere opplysninger om hvordan personvernet ditt ivaretas vises til vår personvernerklæring.

 

7. Ansvarsfraskrivelser

Bruk av Tjenesten må alltid skje i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Brukeren er selv ansvarlig for egen bruk av Tjenesten og aksepterer å holde MinMemoria og MinMemorias samarbeidspartnere skadesløs fra ethvert tap, indirekte, tilfeldig eller andre lignende skader, inklusive, men ikke begrenset til følgeskader, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, tap av informasjon, og tilsvarende i forbindelse med bruk av Tjenesten. Brukeren aksepterer også at MinMemoria heller ikke er ansvarlig for brukerens brudd på Vilkårene eller gjeldende lovgivning eller brukerens krenkelse av tredjeparters rettigheter.

Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Brukeren aksepterer videre at han/hun ikke kan gjøre gjeldende noe ansvar ovenfor MinMemoria for noen forsinkelser eller feil i Tjenesten.

Vilkårene skal likevel ikke leses som en fraskrivelse av ansvar som ikke kan fraskrives i henhold til gjeldende lovgivning.

 

8. Tvister

Eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten reguleres av norsk rett.

Tvister mellom bruker og MinMemoria skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler i Norge.

 


 

Vilkår og retningslinjer for bruk – Versjon 3.1 – oppdatert 15.11.2018

Gjeldene for nye og nåværende brukere fra 01.01.2016